Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Кой управлява уеб страницата на „ДПО КОНСУЛТ“ ООД и има достъп до личните ви данни?

Собственик и управляващ настоящия уеб сайт е „ДПО КОНСУЛТ“ ООД – дружество, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204848221, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, 1330, ж.к. „Красна поляна“ 3, ул. „Златна Добруджа“ 18, ап. 14.

2. Какви лични данни обработваме?

2.1.На нашата уебстраница вие, в качеството ви на клиент, може да ни предоставяте различни по своя вид и характер „лични данни“ по смисъла на чл. 4, точка 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „Регламента”). Такива „лични данни“ могат да бъдат например информацията, свързана с вашето име, адрес за кореспонденция, имейл, телефонен номер, данни за кредитна/дебитна карта или банкова сметка, които вие изрично сте посочили и попълнили в съответното поле на сайта в качеството ви на клиент. Използвайки услугите, предлагани в настоящия сайт, вие като клиент се съгласявате, че предоставянето на личните данни е напълно доброволно извършено от вас и за целите на ползване на услугите, които ние предлагаме, чрез този сайт. При никакви обстоятелства гореописаната информация няма да бъде събирана от нас за други цели или по начин, по който се нарушават правилата на Регламента, освен за целите посочени в т. 3 по-долу. Ние декларираме, че вашите лични данни са достъпни за нашата търговска организация само посредством формуляра, който ще попълните на нашия сайт и посредством който ще се активира избраната от вас услуга „Мedica Test”, без оглед на това дали вашите лични данни са ни били изпратени и посредством някое от следните технически средства: електронна поща, факс, чат, социални мрежи и т.н. Ако информацията е получена чрез някое от тези средства, нашият екип няма да я използва за никоя от целите, посочени в настоящия сайт. Освен това „ДПО КОНСУЛТ“ ООД не носи отговорност за сигурността на споменатата информация, нито гарантира поверителността на същата, ако е предоставена по нерегламентиран начин. Напомняме, че не е желателно да давате детайлите на вашата банкова сметка по имейл, факс, телефон или посредством социални мрежи.

2.2 Всеки път, когато клиент отвори нашата уеб страница www.medicatest.bg и различни страници в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

• Уебстраницата, която ви е препратила към нас;
• IP-адрес;
• Дата и продължителност на достъпа;
• Запитването на потребителя;
• Количеството на прехвърлените данни;
• Информация за браузъра и операционната система, които ползвате;

Личните данни, които получаваме от нашите клиенти са ни необходими, за да предоставим възможно най-оптимално и качествено обслужване на същите, както и за да дадем възможно най-точен анализ във връзка с предоставяната от нас услуга „Мedica Test”. В случаите, в които клиентът не предоставя необходимата информация, не предоставя пълна информация или предоставя невярна информация, „ДПО КОНСУЛТ“ ООД не може да гарантира за качеството на предоставената от нас услуга и съответно не носим отговорност за възможните последици от некоректно предоставените лични данни.

3. Как обработваме личните ви данни?

Данните се използват само за целите, за които се събират, съобразно принципите изложени в чл. 5 от Регламента и същите се обработват само от нашия екип (включващ служители, партньори и бизнес консултанти).

• Данните, които получаваме от нашите клиенти доброволно, се съхраняват от нас, с цел да можем:
• Да обработваме и администрираме вашите запитвания;
• Да осчетоводяваме съответните поръчки и да идентифицираме плащанията, извършени към нас;
• Да персонализираме услугата „Мedica Test” за нуждите на конкретния клиент;
• Да предоставим адекватно клиентско обслужване и поддръжка на системата на „Мedica Test”;

След постигане на целите, за които са събрани личните данни на нашите клиенти, ние се задължаваме незабавно да ги архивираме и пазим в рамките на предвидените законови срокове, освен ако няма искане от страна на Клиента за коригиране или за изтриване на същите, съгласно разпоредбите на Регламента.

Избор:

При използване на услугите, предлагани на уеб страницата ни, клиентът трябва въведе своите лични данни за целите на обработването в рамките на изрично създадена за тази цел електронен формуляр. Въвеждайки ги, клиентът може да бъде идентифициран или да стане идентифицируем, съобразно разпоредбите на Регламента.

Нашият екип е въвел възможност за избор “Opt-In” и “Opt-Out”. Когато е необходимо да се предостави подходяща подробна информация за целите на предоставяната от нас услуга, се получава съгласие за обработка на личните данни, преди да се активира дадената услуга (Opt-in). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време (Opt-out). С оттеглянето на вашето съгласие, ние нямаме право да обработваме личните ви данни и възможността да се използва въпросната услуга се губи (повече за възможността да се откажете от събирането и обработването на личните ви данни, вижте в т.3 по-долу).

4. Какви са вашите права, като наш клиент?

• Да получите безплатна информация относно събраните за вас лични данни;
• По всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани от нас;
Да поискате да бъдат заличени, коригирани, трансферирани към друг администратор или обработката да бъде ограничена;

За да упражните гореописаните си права, моля, изпратете съобщение на нашия Отговорник за защита на личните данни на следния електронен адрес: info@medicates.bg

5. Линкове към други уеб страници

Нашата страница не съдържа линкове към други уеб страници, които да са собственост на други администратори на лични данни.

6. Въпроси и актуализации.

От „ДПО КОНСУЛТ“ ООД се стремим клиентите ни да бъдат винаги информирани за защита на личните им данни по време на навигирането в нашия уеб сайт. Ако имате въпроси относно събирането и обработката на лични ви данни, моля, изпратете съобщение на нашия Отговорник за защита на личните данни на следния имейл адрес: info@medicatest.bg

Наше желание и професионално задължение е винаги да бъдем надеждни и запознати с най-новите законодателни промени и изисквания в сферата на защита, събиране и обработване на лични данни на субекти – физически лица. В тази връзка е възможно нашият екип да модифицира политиката ни за защита на личните данни и приканваме клиентите да следят за актуализации в сайта ни.

Екипът на „ДПО КОНСУЛТ“ ООД.

Всички права върху текста на тези Условия за запазени.

Последна актуализация: 06.04.2018 год.